Gå til hoved indhold

Lækage på spildevandsledningen

Bliv klogere på arbejdet vedrørende lækagen

Status på reparationsarbejdet af lækage på spildevandsledningen 

Møde d. 9. januar 2024 om reparationsarbejdet på spildevandsledningen U5b ved Skovshoved, samt forlængelse af dem midlertidige udledningstilladelse til kystnært udløb U5a i forbindelse med reparationsarbejdet.   

Deltagere: 

  • Danmarks Naturfredningsforening: Jacob Munk (Formand Gentofte Afdeling)
  • Gentofte Kommune: Liselotte Ludvigsen (Leder af Natur og Miljø), Michael Wessing (Natur- og miljømedarbejder), Cecilie Andersen (Kyst- og miljømedarbejder)
  • Novafos: Kathrine Petersen (Biolog og kommuneansvarlig for Gentofte Kommune)

Ledningens normale funktion

Ledningen er en overløbsledning fra fællessystemet (kloakken). Under normale omstændigheder udledes der kun regnvandsopblandet spildevand via udløbsledningen i situationer, hvor det regner så kraftigt, at kapaciteten i de kloakledninger og pumpestationer, der leder regn- og spildevandet til rensning på Renseanlæg Lynetten, er overskredet. For at undgå, at der stuver regnvandsopblandet spildevand op på veje og i borgernes huse, går kloakken i disse tilfælde i kontrolleret overløb til overløbsledningen, hvilket betyder, at vandet udledes ved trekanten (udløbspunkt u5b) på nedenstående billede, altså 1.500 meter ude i Øresund. Det varierer fra år til år, hvor meget og hvor ofte, der udledes regnvandsopblandet spildevand gennem overløbsledningen, afhængigt af regnmængden og hvor kraftig regnen er. Jf. Gentofte Kommunes spildevandsplan, udledes der i gennemsnit regnvandsopblandet spildevand 69 gange om året fra udløb U5b. Det kystnære overløb U5a (markeret med trekant inde ved kysten på billedet nedenfor), er under normale omstændigheder ikke i brug.

Udløbsledningen er angivet som grøn stiplet linje, og udløbspunktet u5b i Øresund er markeret med en trekant. U5b udløbspunktet er ca. 1.500 m ude i Øresund. Udløbspunkt u5a er markeret med en trekant med hvid udfyldning inde på land. Dette overløb er kystnært og normalt ikke i brug.

Brud på ledningen

Under den ordinære kontrol af badevandskvaliteten ved kommunens badesteder, blev der i august 2023 fundet forhøjede værdier af bakterier i badevandet ved Skovshoved Havbad. Analyseresultaterne for prøverne udtaget den 7. august viste E. coli koncentrationer på 24.000 cfu/100 ml og enterokokker på 2.000 cfu/100ml. Når E. coli koncentrationer er over 1.000 cfu/100 ml frarådes badning. Prøverne er suppleret op af ekstra prøver i havbadet og rundt omkring ledningen. Disse prøver har bekræftet, hvad senere undersøgelser også har påvist, at der er et brud på ledningen. Pga. den nuværende utæthed på ledningen siver der altså regnvandsopblandet spildevand fra et sted på ledningen og ud i Øresund. Det er svært helt præcist at sige, hvornår badevandet påvirkes af udsivning fra lækagen, og det er ikke muligt at vurdere ud fra vandprøver, da prøveresultaterne først kommer nogle dage efter, at prøven er udtaget.

Novafos iværksatte i august 2023 kildeopsporing i området, for at finde en forklaring på de høje E. coli værdier i Skovshoved Havbad. Dette inkluderede blandt andet gennemgang af byggesager, omfattende fysisk gennemgang af kloakledningerne i området for eventuelle fejltilslutninger, dialog med mandskab i midlertidigt opstillede skurvogne samt dykkerundersøgelser. Det var dykkerundersøgelserne, der bekræftede, at der er en utæthed på ledningen, idet der blev observeret udsivende spildevand ved en af samlingerne på beskyttelseskappen/overdækningen på ledningen.

 

Vejledning fra Styrelsen for patient sikkerhed

Gentofte Kommune fraråder, at man bader og dyrker vandsport ved Skovshoved Havbad. Dette er efter vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at indtag (kontakt med slimhinder) og hudkontakt med badevandet er forbundet med risiko for sygdom. Det vil primært være tale om risiko for mave-tarm infektioner, luftvejsinfektioner og hudinfektioner. Spildevand indeholder blandt andet afføring fra mennesker og derfor også sygdomsfremkaldende bakterier, vira og andre mikroorganismer (parasitter, orme mm.).

Ledningens opbygning

Ledningen er etableret i 1938 og består af 100 betonelementer, som hver har en længde på 15 meter. Hvert betonelement er ca. 3 meter bred og består af fire rektangulære kanaler (se billede fra 1935). Ledningen er etableret ud fra et udløbsbygværk ved pumpestation Skovshoved. Ledningen blev i 1930’erne lagt i en gravet rende i eksisterende havbund. Ledningens samlede længde er ca. 1.500 m. I forbindelse med udvidelsen af Skovshoved Havn i 2015 og etablering af en stenmole hen over spildevandsledningens tracé, blev ledningen forstærket med betonoverdækning og nogle steder metalspuns. I dag er ledningen således indkapslet i en ”kappe”, hvilket beskytter den mod tryk- og belastningsskader, men også besværliggør inspektion og reparation. Grundet konstruktionen er det ikke umiddelbart muligt at identificere, hvor på spildevandsledningen lækket befinder sig uden at bryde overdækningen op ved hver samling. Undervandsdrone er forsøgt anvendt ad flere omgange i ledningen, men uden brugbare resultater.

Status på reparationsarbejdet

Novafos har siden september 2023, i samarbejde med entreprenørfirmaet Aarsleff, konsulentvirksomheden Rambøll, samt det specialiserede dykkerfirma Nordic Marine Service, været i gang med et større undersøgelsesarbejde af ledningen i vandet – først ved samling MS9, herefter MS7, MS6 og MS5. Lækagen er desværre ikke fundet her, og undersøgelser har vist, at utætheden befinder sig tættere på pumpestationen, på land. Novafos undersøger derfor i øjeblikket samlingerne på land. Lige p.t. er der opstartet udgravning inde på land ved en samling på udløbsledningen, som er placeret ca. midt mellem kystkanten og pumpestationens bygværk. Denne placering for udgravning er valgt, idet beskyttelseskappen/overdækningen her ligger højt i terrænet, hvilket gør, at man relativt hurtigt kan komme ned til ledningen og se, om utætheden er dér, længere inde mod pumpestationen eller længere ude. Den fremadrettede tidsplan for reparationsarbejderne vil afhænge af, hvor lækagen viser sig placeret. Når utætheden er fundet og udbedret, skal der foretages målinger af E. coli koncentrationerne i og omkring havbadet. Når disse er på et normalt niveau, kan man igen bade og dyrke vandsport ved Skovshoved Havbad. Novafos’ forhåbning er, at utætheden i bedste fald er fundet og udbedret senest i slutningen af februar/starten af marts 2024. Vejrforhold (frost, nedbør, storm) kan desværre være med til at forsinkelse arbejderne.

Gentofte Kommune har løbende informeret om status på reparationsarbejdet

Læs nyheden på Kommunens hjemmeside 

Forlængelse af den midlertidige udledningstilladelse ifm. reparationsarbejdet

Når bruddet på ledningen er fundet, er det nødvendigt at lukke for alt udløb gennem ledningen, mens reparationen af ledningen foregår. Det er nødvendigt af hensyn til både udførsel af selve tætningsarbejdet, hærdning og mandskabets sikkerhed. Novafos har derfor ansøgt om en midlertidig udledningstilladelse gennem det kystnære udløb, U5a,  ved Skovshoved. Når hullet på ledningen findes, lukkes der altså for ledningen og alt det regnopblandet spildevand, som under kraftig regn normalt ville være i ledningen, føres i stedet over på en anden ledning, som har udløb tættere på land. Der vil selvfølgelig kun være regnopblandet spildevand i ledningen med udløb ved det kystnære udløb, hvis det regner kraftigt. Udledningstilladelsen vil altså kun blive udnyttet, hvis det regner kraftigt under selve reparationsarbejdet. For at undgå dette, vil Novafos selvfølgelig, så vidt mulig, forsøge at koordinere reparationsarbejdet efter vejrudsigterne.   

Ledningens fremtid

Novafos er sideløbende med reparationsarbejdet i gang med at planlægge, hvordan yderligere utætheder på den gamle ledning kan undgås. I november 2023 blev en ny investeringssaftale for 2024 mellem Novafos og Gentofte Kommune politisk godkendt, som bla. indeholdt en aftale om renovering og evt. udskiftning af ledningen ved Skovshoved. Det vil i processen blive undersøgt, hvilken løsning, der er den mest hensigtsmæssige. I takt med separeringen af kommunen, vil overløbene gennem ledningen gradvist blive færre og på lang sigt blive udfaset helt.

Hvor kan man bade i mellemtiden

Indtil badevandskvaliteten igen er sikker ved Skovshoved Havbad, kan man bade ved Skovshoved Syd eller ved en af Gentofte Kommunes øvrige badesteder.

Følg badevandskvaliteten ved de forskellige badesteder